Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Na oznaczenie normalnych zludzen psychologowie-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na oznaczenie normalnych złudzeń psychologowie- używają określenia “świadome złudzenie”, utworzo- nego niezbyt szczęśliwie, gdyż termin “świadomy” bywa wieloznaczny. Znamy wszyscy obrazki dla dzieci, w których postacie zwierząt lub ludzi ukryte są wśród kształtów obrazka. W pierwszej chwili nie widać tych zamaskowanych figur, dopiero po wpatrzeniu się można dostrzec taki ukryty układ spoisty. Przyjrżyjmy się rysunkowi na ryc. 9. Figura ta wydaje nam się raz ostro- słupem wypukłym, kiedy indziej wklęsłym, zależnie od mniej lub więcej dowolnego wysilku naszej uwagi i wyobraźni. Porównaj też ryc. 7 i 8. Z punktu widzenia fizjologicznego, wrażenia odbierane przy czynności spostrze- gania trafiają przede wszystkim do sensorycznych pól pierwszego, stopnia. Stamtąd podrażnienia przechodzą do sensorycznych pól drugiego stopnia, w których powstaje spostrzeżenie przedmiotu sensowne. Różnice czynności pól tych dwóch stopni można badać eksperymentalnie drażniąc np. w czasie operacji te pola słabym prądem elek- trycznym. Przy podrażnieniu pól wzrokowych pierwszego stopnia chory podaje, że widzi przed oczyma barwne światło, jakby świecące kule, odblaski płomienia itd., nie widzi jednak określonych przedmiotów. Natomiast przy podrażnieniu pól wzrokowych dru- giego stopnia chory widzi jakby określone przedmioty: twarze, zwierzęta, figury na kształt motyla itd. Te same różnice widzimy przy uszkodzeniach poszczególnych pól płatów pot y- licznych. Gdy uszkodzone jest pole wzrokowe pierwszego stopnia, chory traci ostrość widzenia aż do ślepoty ośrodkowej. Natomiast przy uszkodzeniach pól wzrokowych drugiego stopnia zatraca się zdolność rozpoznawania przedmiotów, zresztą dobrze wiózianych, a więc traci się zdolność tworzenia sensownych spostrzeżeń. Czynności pól sensorycznych drugiego stopnia stanowią, jak z tego widać podstawę fizjolo- giczną wychwytywania z mnóstwa wrażeń układów spoistych, które się stają w świa- domości sensownym spostrzeżeniem, a więc rozpoznanym przedmiotem. [więcej w: , balsam do włosów, Stomatolog Kraków, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Na oznaczenie normalnych zludzen psychologowie-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pawłow, gdy za podstawę swojej typologii przyjął cztery temperamenty Hipokra- tesa, ani nie zmienił nazwy, ani nie zaparł się swojego pierwowzoru, chociaż poję- ciom i mianom hipokratesowskim nadał nową, mianowicie neurofizjologiczną treść. Terminy nie potrzebują się zmieniać w rozwoju nauki. Starym terminom można nadawać nową treść, można tę treść oczyszczać z błędów, uzupełniać ją nabytkami wiedzy, nawet całkowicie treść tę przeistaczać. Używamy codziennie mnóstwa takich mian, które w najistotniejszych punktach zmieniły swoją treść. Wystarczy przyto- czyć tu termin “psyche”, który wszedł do nowoczesnego mianownictwa, chociaż pier- wotnie, za czasów Arystotelesa, oznaczał duszę w metafizycznym, platońskim, idealf- stycznym znaczeniu. Ten sam termin używany jest dzisiaj przez materialistów i nikt- nie odczuwa potrzeby zmiany nazwy pojęcia, które uległo diametralnemu przeisto- czeniu. Wreszcie dalszy zarzut: nie trudno stwierdzić, że typy Gannuszkina-Gurewi- cza, chociaż niewątpliwie bardziej .zwarte i porozgraniczane niż typy E. i M. Bleu- lera, jednak zachodzą wzajemnie na siebie. Tak np. podejrzliwi li. astenicy, porniesz- czeni w odrębnych grupach, dadzą się utożsamić. -Podobriie też nasuwa się pytanie. czy psychopatów z odchyleniami w dziedzinie popędów nie można by, przynajmniej częściowo, zlać w jedno z psychopatami porywczymi, gdyż istotą ich anomalii jest impulsywność. W ogóle- wyróżnianie osobnej grupy psychopatów afektywnych nie wydaje się uzasadnione, gdyż brzmi to tak, jak gdyby afekt nie odgrywał rozstrzyga- , jącej roli w wielu innych psychopatiach. Na wyosobnieniu odrębnej grupy psychopa- tów afektywnych niekorzystnie zaważył psychologizm Kraepelina, gdyż branie pod uwagę samego tylko afektu jako sprawdzianu pomija całość struktury osobowości, która jest zmieniona w psychopatii. [więcej w: , Stomatolog Kraków, Prywatne przedszkole Kraków, proktolog ]

Comments Off

« Previous Entries