Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Stwierdzono tu: niesymetrie czaszki, blizne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stwierdzono tu: niesymetrię czaszki, bliznę po -kraniotomii skroniowej prawej, od- głos opukowy pękniętego garnka, źrenice średnio szerokie odpowiadają na światlo dość leniwo, gałka oczna lewa w zezie zbieżnym i lekko wysadzona. Czucie po stronie lewej zaburzone. Nerw WI w całości nieco gorszy po stronie lewej. Nie- dowład połowiczy lewostronny z typowym ułożeniem Wernickego-Manna, wybitnie wzmożonym napięciem mięśniowym typu piramidowego, wygórowanymi odruchami i odruchami patologicznymi (Babiński, Rossolimo). Objaw Mayera P9 stronie lewej patologiczny. Rentgenogram czaszki: owalny ubytek 12 X 9 cm w okolicy ciemie- niowo-skroniowo-czołowej prawej, ostro konturowany, z dobrze uwapnionymi brze- gami, liczne klamerki pooperacyjne w okolicy ubytku. Stan psychiczny: w zacho- waniu i wypowiedziach zdradza brak dystansu, mówi powoli, zacinając się i skan- dując jakby z patosem, używa wyszukanych wyrażeń i posługuje się długimi, czasem trudno zrozumiałymi okresami. Mówi chętnie i dużo, w sposób niekiedy nie pozba- wiony dowcipu, ale temat sam wybiera, nie licząc się z treścią pytań. Nastrój cho- rego pogodny, beztroski, euforyczny, z typowymi cechami morii. Nie umie rozma- wiać poważnie, co chwila wtrąca śmieszne porównania, symboliczne określenia, na- wet nieparlamentarne wyrazy. Przyznaje, że zmienił się po operacji i stał się nad- miernie żartobliwy, ale cech swojego charakteru nie uważa za chorobliwe. Sądzi, że otoczenie nie rozumie go. Matce robił czasem psztyczka w nos, aby pokazać, “że nie jest niemowlęciem. Uczuciowość wyższa jest wyraźnie w zaniku i wszelkie apele do jego uczuć moralnych, poczucia taktu wobec matki i przyzwoitości padają wy- raźnie w próżnię. Często z nastroju rozbawienia wpadał w stan tępego zobojętnienia (dementia affectiva), w ogóle zainteresowania jego są raczej ograniczone. Nie stwier- dzono jednakże wyraźnego otępienia. Mimo nieco rozproszonej uwagi zdolność za- pamiętywania i przypominania zachowały swoją sprawność. Zasób wiadomości od- powiada wykształceniu. Ustalenie zdolności myślenia abstrakcyjnego było trudne, gdyż chory na wiele pytań nie odpowiada lub odpowiedzi jego są żartobliwe. Chory zajmował się w klinice lekką lekturą, pisaniem wierszy na ścianie i listów do zna- jomych. Styl listów i wierszy jest gładki, treść pełna dowcipów, nawet ,gdy chory mówi o rzeczach smutnych. Z wywiadów po zwolnieniu chorego wynika, że napady padaczkowe stały się jeszcze rzadsze. Chory ma świadomość swojego kalectwa, do- konaną operację mózgu uważa za krzywdę, przeklina lekarzy i wyraża pogląd, że raczej powinno się było skazać go na śmierć. Nie wierzy w sens swojego dalszego życia i nie robi na przyszłość żadnych planów. Równocześnie jednak bardzo dba o swoje zdrowie i przestrzega skrupulatnie zaleceń lekarskich. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, stomatolog Warszawa, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off