Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Próbowano znalezc psychologiczny wyraz faktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Próbowano znaleźć psychologiczny wyraz faktu ewolucyjnego, że komórka zwo- jowa neuronu ośrodkowego i obwodowego bywa rozmaicie . umieszczona w stosunku. do narządu zmysłowego z jednej strony a układu nerwowego ośrodkowego z drugiej strony. Tak np. przy zmyśle dotyku neuron ośrodkowy znajduje się w rogach tylnych rdzenia, a obwodowy w zwoju międzykręgowym. Podobnie rzecz się ma w zmyśle- smaku, z tą różnicą, że miejsce zwojów międzykręgowych zajmują jądra podkorowe. W narządzie słuchu zwój obwodowy mieści się przy samym narządzie, a mianowicie- w trzonie ślimaka. W narządzie węchu zwój obwodowy niemal bezpośrednio przyj- muje podniety, a neuron ośrodkowy opuścił korę i umieści się w opuszce węchowej. W narządzie wzroku neurony ośrodkowe weszły do samego narządu zmysłowego, tworząc warstwę komórek zwojowych w siatkówce, a neuron obwodowy uległ w oku znacznemu skróceniu. Siatkówka jest więc jak gdyby kawałkiem kory mózgowej. W wymienionej kolejności neurony ośrodkowe i obwodowe przesuwają się więc bliżej powierzchni ciała. Ta wędrówka ewolucyjna ku obwodowi nie odbija się- jednak w uchwytny sposób w psychologii wrażeń zmysłowych. raczej chodzi tu więc o fizjologiczną technikę odbioru i przewodzenia podniet. Wrażenia, które przeżywamy pod wpływem właściwych podniet, można przeżyć i bez nich, byleby odpowiednie elementy nerwowe uległy pobudzeniu. Rozmaite stany wewnętrzne organizmu mogą wywołać rozmaite wrażenia, ciepła, zimna, dźwię- kowe, świetlne itd. Szum w uszach, plamy przed oczyma, mrowienie, dreszcze, gorąco, palenie twarzy – wszystko to często przeżywamy z wewnętrznych przyczyn. Dalej zwrócić trzeba uwagę na to, że jedna i ta sama przyczyna może wywoływać różne wrażenia, jeżeli będzie działała na różne narządy, np. prąd elektryczny w oku wy- wola światło, na skórze – ukłucie, w uchu – trzask, na języku – smak kwaśny itd. Wrażenia właściwe pewnemu narządowi zmysłowemu mogą więc być wywołane przez rozmaite bodźce, Na przykład wrażenia świetlne mogą być wywołane nie tylko przez bodźce właściwe, ale i uderzeniem lub prądem elektrycznym albo czyn- nikami chemicznymi, np. ksantopia przy zatruciu santoniną. [patrz też: , oczyszczalnie przydomowe, powiększanie piersi, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Próbowano znalezc psychologiczny wyraz faktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spostrzegawczość wychodzi na jaw nie tylko w obserwacji, lecz i w naj- rozmaitszych sytuacjach życiowych; dzięki niej ważne fakty mogą być odkryte “na gorąco”. Pawłow kazał wyryć na gmachu jednej ze swych pracowni napis: “Spo- strzegawczość i spostrzegawczość”. ZABURZENIA SPOSTRZEGANIA Zaburzenia czynności spostrzegania bywają różnorakie. Za najważniejsze praktycznie uchodzą przypadki, w których stwierdza się wzmożenie natężenia tych czynności. Zarówno doznawane wra- żenia, jak i spostrzeżenia stają się w pewnych stanach intensywniejsze, żywiej odczuwane, przesadne. Barwy stają się bardziej wysycone i jaskrawsze, najlżej- sze szmery doznawane są jako przykre hałasy. Nadwrażliwość spostrzegania doprowadza do niemożności uśnięcia lub do wzmożonej czujności snu, z którego chorzy budzą się z lada powodu. Nadwraż- liwość tego typu występuje szczególnie w neurastenii i w niektórych innych stanach nerwicowych. W niektórych psychozach wzmożona bystrość spostrze- gania dotyczy tych wszystkich okoliczności, które w oczach chorego stanowią potwierdzenie ich urojeń lub na które ich uwaga jest wyostrzona z chorobli- wych powodów. Na przykład chorzy z tzw. urojeniami ksobnymi zwracają uwagę i spostrzegają niewidoczne dla drugich dr.obiazgi, które dla nich samych mają znaczenie przytyków do ich życia osobistego. Tak samo bacznie obser- wuje i zauważa drobne okoliczności chory z urojeniami prześladowczymi. Widzi on w takich nic nie znaczących drobiazgach dowody knowań skierowanych przeciwko jego osobie. Spostrzegawczość tych chorych bywa zadziwiająco zao- strzona. Obniżenie natężenia jest odwrotnością opisanych powyżej stanów; Szczególnie chorzy przygnębieni (depresja, czyli melancholia) podają z zasady; że spostrzeżenia ich stały się jakby matowe; barwy tracą na natężeniu, wszy- stko staje się jakby szare, słońce traci swój blask, rozmowy jakby ich docho- dziły z oddali, były zamazane. Wiąże się to w tych stanach z obniżeniem napię- cia uczuciowości. W pewnych cierpieniach może wystąpić stępienie odczuwania bólu, oczywiście niezależne od jakichkolwiek zaburzeń neurologicznych, -wywo- łane tylko zaburzeniami psychicznymi. Zaburzenia czucia tego typu mogą wy- stąpić w histerii, jako miejsca znieczulenia paradoksalna pod względem neuro- logicznym. [hasła pokrewne: , Studnie głębinowe, protetyka, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries