Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Nie wszyscy ludzie maja ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie wszyscy ludzie mają ten sam typ wyobraźni. Stwierdzić można, że nie- którzy w myśleniu posługują się obficie i chętnie wzrokowymi wyobrażeniami od- I twórczymi, inni natomiast zamiast obrazów używają raczej słów, które odgrywają rolę znaków, symboli. Próbowano niezbyt ściśle podzielić Iadzi na myślących obra- zami i myślących symbolami. W sposób ściślejszy dotyczyć to może tylko skrajnych przypadków, np. przyrodnicy i plastycy myślą szczególnie często obrazami, podczas gdy matematycy, Iogistycy należą raczej do typu myślenia symbolicznego. I ci zresztą zdolni są posługiwać się w razie potrzeby obrazami, choć wymaga to z ich strony pewnego wysiłku, i na odwrót, myślący obrazami zdolni są do myślenia symbolicz- nego, chociaż zwykle przychodzi im to niełatwo. Przeważająca większość ludzi na- leży do typu mieszanego. Ściślejszy wydaje się być podział zależnie od tego, jakie w ich strumieniu świadomości górują wyobrażenia pochodne, czy wzrokowe, czy słuchowe, czy np. mięśniowo-ruchowe. I tak: 1. Wzrokowcy mają typ pamięci i myślenia o charakterze wyobrażeń od- twórczych wzrokowych, pamiętają więc najłatwiej to, co przeczytali lub oglądali, a proces przypominania polega u nich przeważnie na wywoływaniu w wyobraźni obrazów odzwierciedlających to, co kiedyś oglądali. Wyrazistość obrazowego odtwa- rzania danych pamięciowych u wzrokowców bywa czasem tak plastyczna, że gra- niczy z omawianymi powyżej zjawiskami ejdetyzmu. 2. Słuchowcy zdają się być typem nieco rzadszym niż wzrokowcy. Parnię- tają oni najłatwiej to, co słyszeli, jako brzmienie zasłyszanych słów lub zdań. Gdy piszą, doznają wyobrażeń akustycznych. 3. Ruchowcymają skłonność do wyobrażeń odtwórczych typu ruchowo-mięś- niowego. Ich procesom myślowym towarzyszą wspórruchy krtani, języka, mięśni mi- micznych, gestów, podrygów. Wspórruchy te mogą się uzewnętrzniać, ale przeważnie wyobrażenia odtwórcze są właśnie tego typu. Parniętają np. najłatwiej wzory, jeżeli mogą je obwieść palcem. Najczęstsze bywają typy mieszane. W ogóle czystych typów chyba nie ma. Do danej klasy typologicznej zaliczamy jednostki, u których wyraźnie góruje okreś- lony typ wyobraźni, co się wyraża łatwością, siłą i obfitością wyobrażeń odtwór- czych danego rodzaju. Odnośnie badania testami nie dają często zadowalających wyników. Najłatwiej określić typ wyobraźni u ludzi inteligentnych, którzy na pod- stawie własnych doświadczeń potrafią samych siebie odpowiednio zaklasyfikować. Rzecz ta w praktyce nie daje zresztą uchwytnych korzyści. [przypisy: , Szkoła tańca Poznań, trądzik, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Nie wszyscy ludzie maja ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stwierdzono tu: niesymetrię czaszki, bliznę po -kraniotomii skroniowej prawej, od- głos opukowy pękniętego garnka, źrenice średnio szerokie odpowiadają na światlo dość leniwo, gałka oczna lewa w zezie zbieżnym i lekko wysadzona. Czucie po stronie lewej zaburzone. Nerw WI w całości nieco gorszy po stronie lewej. Nie- dowład połowiczy lewostronny z typowym ułożeniem Wernickego-Manna, wybitnie wzmożonym napięciem mięśniowym typu piramidowego, wygórowanymi odruchami i odruchami patologicznymi (Babiński, Rossolimo). Objaw Mayera P9 stronie lewej patologiczny. Rentgenogram czaszki: owalny ubytek 12 X 9 cm w okolicy ciemie- niowo-skroniowo-czołowej prawej, ostro konturowany, z dobrze uwapnionymi brze- gami, liczne klamerki pooperacyjne w okolicy ubytku. Stan psychiczny: w zacho- waniu i wypowiedziach zdradza brak dystansu, mówi powoli, zacinając się i skan- dując jakby z patosem, używa wyszukanych wyrażeń i posługuje się długimi, czasem trudno zrozumiałymi okresami. Mówi chętnie i dużo, w sposób niekiedy nie pozba- wiony dowcipu, ale temat sam wybiera, nie licząc się z treścią pytań. Nastrój cho- rego pogodny, beztroski, euforyczny, z typowymi cechami morii. Nie umie rozma- wiać poważnie, co chwila wtrąca śmieszne porównania, symboliczne określenia, na- wet nieparlamentarne wyrazy. Przyznaje, że zmienił się po operacji i stał się nad- miernie żartobliwy, ale cech swojego charakteru nie uważa za chorobliwe. Sądzi, że otoczenie nie rozumie go. Matce robił czasem psztyczka w nos, aby pokazać, “że nie jest niemowlęciem. Uczuciowość wyższa jest wyraźnie w zaniku i wszelkie apele do jego uczuć moralnych, poczucia taktu wobec matki i przyzwoitości padają wy- raźnie w próżnię. Często z nastroju rozbawienia wpadał w stan tępego zobojętnienia (dementia affectiva), w ogóle zainteresowania jego są raczej ograniczone. Nie stwier- dzono jednakże wyraźnego otępienia. Mimo nieco rozproszonej uwagi zdolność za- pamiętywania i przypominania zachowały swoją sprawność. Zasób wiadomości od- powiada wykształceniu. Ustalenie zdolności myślenia abstrakcyjnego było trudne, gdyż chory na wiele pytań nie odpowiada lub odpowiedzi jego są żartobliwe. Chory zajmował się w klinice lekką lekturą, pisaniem wierszy na ścianie i listów do zna- jomych. Styl listów i wierszy jest gładki, treść pełna dowcipów, nawet ,gdy chory mówi o rzeczach smutnych. Z wywiadów po zwolnieniu chorego wynika, że napady padaczkowe stały się jeszcze rzadsze. Chory ma świadomość swojego kalectwa, do- konaną operację mózgu uważa za krzywdę, przeklina lekarzy i wyraża pogląd, że raczej powinno się było skazać go na śmierć. Nie wierzy w sens swojego dalszego życia i nie robi na przyszłość żadnych planów. Równocześnie jednak bardzo dba o swoje zdrowie i przestrzega skrupulatnie zaleceń lekarskich. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, stomatolog Warszawa, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off