Posts Tagged ‘trądzik’

Nie wszyscy ludzie maja ten

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie wszyscy ludzie mają ten sam typ wyobraźni. Stwierdzić można, że nie- którzy w myśleniu posługują się obficie i chętnie wzrokowymi wyobrażeniami od- I twórczymi, inni natomiast zamiast obrazów używają raczej słów, które odgrywają rolę znaków, symboli. Próbowano niezbyt ściśle podzielić Iadzi na myślących obra- zami i myślących symbolami. W sposób ściślejszy dotyczyć to może tylko skrajnych przypadków, np. przyrodnicy i plastycy myślą szczególnie często obrazami, podczas gdy matematycy, Iogistycy należą raczej do typu myślenia symbolicznego. I ci zresztą zdolni są posługiwać się w razie potrzeby obrazami, choć wymaga to z ich strony pewnego wysiłku, i na odwrót, myślący obrazami zdolni są do myślenia symbolicz- nego, chociaż zwykle przychodzi im to niełatwo. Przeważająca większość ludzi na- leży do typu mieszanego. Ściślejszy wydaje się być podział zależnie od tego, jakie w ich strumieniu świadomości górują wyobrażenia pochodne, czy wzrokowe, czy słuchowe, czy np. mięśniowo-ruchowe. I tak: 1. Wzrokowcy mają typ pamięci i myślenia o charakterze wyobrażeń od- twórczych wzrokowych, pamiętają więc najłatwiej to, co przeczytali lub oglądali, a proces przypominania polega u nich przeważnie na wywoływaniu w wyobraźni obrazów odzwierciedlających to, co kiedyś oglądali. Wyrazistość obrazowego odtwa- rzania danych pamięciowych u wzrokowców bywa czasem tak plastyczna, że gra- niczy z omawianymi powyżej zjawiskami ejdetyzmu. 2. Słuchowcy zdają się być typem nieco rzadszym niż wzrokowcy. Parnię- tają oni najłatwiej to, co słyszeli, jako brzmienie zasłyszanych słów lub zdań. Gdy piszą, doznają wyobrażeń akustycznych. 3. Ruchowcymają skłonność do wyobrażeń odtwórczych typu ruchowo-mięś- niowego. Ich procesom myślowym towarzyszą wspórruchy krtani, języka, mięśni mi- micznych, gestów, podrygów. Wspórruchy te mogą się uzewnętrzniać, ale przeważnie wyobrażenia odtwórcze są właśnie tego typu. Parniętają np. najłatwiej wzory, jeżeli mogą je obwieść palcem. Najczęstsze bywają typy mieszane. W ogóle czystych typów chyba nie ma. Do danej klasy typologicznej zaliczamy jednostki, u których wyraźnie góruje okreś- lony typ wyobraźni, co się wyraża łatwością, siłą i obfitością wyobrażeń odtwór- czych danego rodzaju. Odnośnie badania testami nie dają często zadowalających wyników. Najłatwiej określić typ wyobraźni u ludzi inteligentnych, którzy na pod- stawie własnych doświadczeń potrafią samych siebie odpowiednio zaklasyfikować. Rzecz ta w praktyce nie daje zresztą uchwytnych korzyści. [przypisy: , Szkoła tańca Poznań, trądzik, odżywka do rzęs ]

Comments Off