Posts Tagged ‘trener personalny’

W grupie psychopatów afektywnych pomieszczeni

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W grupie psychopatów afektywnych pomieszczeni są dystymicy i hipertymicy, któ- rzy odpowiadają cykloidii Kretschmera. Tak jak nazwę schizoidii, tak i nazwę cy- kloidii Gurewicz odrzuca, aby nie podsuwać myśli o pokrewieristwie cykloidii z cy- klofrenią. Zwraca przy tym uwagę na istotne różnice, zachodzące między tymi dwoma pojęciami. U cykloidów zasadniczo nie ma okresowości, a więc “cykliczności”, która stanowi cechę znamienną cyklofrenii. Nie ma więc u psychopatów tego typu fazo- wego nasilania się objawów i bezobjawowych remisji. Dalej, nie stwierdza się szczególnej skłonności cykloidów do zapadania na cyklofrenię. Ten ostatni argument odgrywa bowiem ogromną rolę u kretschmerystów. Twierdzą oni mianowicie, że: 1) późniejsi chorzy psychicznie wykazują często przed wybuchem psychozy cechy psychopatii odpowiedniego kręgu; 2) te cechy psychopatyczne bywają podobne do pewnych objawów późniejszej psychozy; 3) początek psychozy polega często na zmia- nach osobowości podobnych do odpowiedniej postaci psychopatii i po usta pieniu psychozy pozostają często ubytki tegoż samego typu; wreszcie 4) wśród krewnych psy- chicznie chorego często można spotkać psychopatów tego .samego typu co psychopatia stwierdzona u chorego prepsychotycznie lub postpsychotycznie. Cztery te argumenty, chociaż znakomicie ułatwiałyby nam orientację w tej zawilej problematyce, mają tę ujemną stronę, że są nieprawdziwe, że nie odpowiadają im bezstronnie dokony- wane spostrzeżenia kliniczne, a tym samym i zestawienia statystyczne. Krytykując kretschmeryzm, mendelizm, preformizm, fatalizm i nihilizm profi laktyczno-Ieczni- Czy, powinniśmy godzić w istotę popełnianych błędów, a nie mianownictwo, któ- rego zadaniem jest ułatwienie wzajemnego porozumiewania się badaczy, a nie roz- strzyganie zagadnień spornych. Pawłow oparł się na typologii Hipokratesa, wprowadzając do niej pojęcia neuro- fizjologiczne, wysnute z badań doświadczalnych. Niestety, śmierć nie pozwolrła Pa- włowowi na dokończenie tych badań w kierunku klinicznym. Nie Zdążył on w szcze- gólności opracować typologii psychopatów. [hasła pokrewne: , trener personalny, powiększanie piersi, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

W grupie psychopatów afektywnych pomieszczeni

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Każdy z typów rozumieć należy w jego dynamice rozwojowej, a nie statycz- nie. Rozwój każdego typu i jego odmiany odbywa się wśród nieustających oddzia- ływań wzajemnych ze środowiskiem. Nie da się nigdy z góry przewidzieć, jaki bę- dzie wynik tej walki ze środowiskiem, chociaż tkwiąca w typie moc prospektywna. pozwala na snucie pewnych prawdopodobnych przypuszczeń, zawsze z zastrzeże- niem, że przyszły rozwój zależny będzie od dobrych – jak Pawłow mówi – cieplar- nianych albo niepomyślnych wpływów otoczenia. d. Czynnik dziedziczności zdaje się w psychopatiach nie odgrywać roli. Typ kon- stytucyjny jest wprawdzie wrodzony i czynnik dziedziczności nie jest bez wpływu nań, jednakże wpływy środowiskowe zdolne są wyrównać lub wypaczyć tkwiące w masie dziedzicznej “przeznaczenie”. Zresztą cechy dziedziczne powstały u przod- ków również drogą utrwalenia cech nabytych. W każdym razie prawa Mendla nie mają zastosowania do mechanizmu dziedziczenia się cech psychopatycznych. e. Typ dziedziczno-konstytucyjny prawidłowy lub psychopatyczny stanowi okres rozwojowy naj starszy, na którym nawarstwiają się procesy organiczne. W tym zna- czeniu ewolucyjnym zaliczamy psychopatie do okresu przedchorobowego. Psycho- patie nie prowadzą bowiem w wyższym stopniu niż typy przeciętne do psychozy, lecz w gotowej psychozie, zawsze mamy obowiązek ustalić, na jaki typ – przeciętny czy psychopatyczny padły czynniki chorobotwórcze. f. Wyszczególnione cztery typy, zarówno gdy chodzi o ludność przeciętnie zdrową, jak i w stosunku do psychopatów, ani nie wyczerpują wszystkich możliwości bez reszty, ani nie posiadają dogmatycznej nienaruszalności. W obrębie każdego z typów odróżniamy odmiany, które mają również tylko znaczenie orientacyjne. Nie ma też typów absolutnie czystych. Do zaklasyfikowania konkretnego przypadku wy- starczy nam zazwyczaj większość zgromadzonych w typie cech albo obecność naj- ważniejszych najbardziej znamiennych. g. Nie włączamy tu charakteropatii, choćby podobieństwo obrazu klinicznego było łudzące. Omówimy osobno. te typy, które powstają w wyniku przebycia jakiejś organicznej sprawy mózgowej. Liczyć się zresztą trzeba. z faktem, że często nasza umiejętność diagnostyczna może nas w praktyce zawieść. Co więcej, nie wolno nam a priori zaprzeczać możliwości, że to co dzisiaj nazywamy psychopatią, trzeba bę- dzie w przyszłości nazwać charakteropatią, jeśli się udoskonalą kiedyś nasze spo- soby badania klinicznego. A nuż się wówczas okaże, że odchylenia struktury osobo- wości zaliczane dzisiaj do normy są jednak wynikiem działania jakichś czynników chorobotwórczych. Nie da się przewidzieć przyszłych osiągnięć nauki. h . Wreszcie odrzucamy stanowczo obaloną klinicznie tezę Kretschmera o rów- noległości typów z jakąkolwiek budową ciała. [podobne: , trener personalny, odwrócona osmoza, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off