Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Nasze narzady zmyslowe sa dostosowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nasze narządy zmysłowe są dostosowane swą budową do odbierania określonego rodzaju podniet. Są to dla danego narządu zmysłowego podniety właściwe (stimul.us adaequatus). Wszystkie inne nazywamy podnietami niewłasciwymi (stimuLus inadae- quatus). Fale świetlne są więc podnietą właściwą dla oka, a fale akustyczne dla ucha. Jakość wrażenia zależy przeto i od jakości podniety, i od natury narządu zmysłowego. Istoty, które reagują wrażeniami zmysłowymi na promienie pozafioł- kowe, na fale elektromagnetyczne i na ultradźwięki, -doznają niewątpliwie przeżyć nam ludziom nieznanych. Dla niewidomych świat jest ciemny, a dla: głuchych cichy. Fale świetlne nie są jasne jako takie, stają się jasnością dopiero w naszym oku. Świat rzeczywisty stwarza przedmiotowe warunki doznawania barw, tonów, za- pachów, bólu i poczucia ruchu. Nazywamy realistą naiwnym tego, kto przypuszcza, że świat w sobie jest jasny i barwny, hałaśliwy, wonny, gładki lub szorstki. W r. 1828 Johannes Miiller wypowiedział następujące prawo swoistych energii zmysłowych: różnice modalności między czuciami zależą nie tylko• od rodzaju podniety, ale również od swoistej właściwości każdego z narządów zmysło- wych (i odpowiednich ośrodków mózgowych) wywoływania takich, a nie innych czuć, nawet pod wpływem podniet niewłaściwych. Prawo to jest słuszne tylko w pew- nym przybliżeniu, gdyż bezwzględnie pierwszeństwo posiadają podniety dla danego- zmysłu właściwe. Nie rozstrzygnięto też kwestii, czy ta swoista energia zmysłowa jest właściwością wrodzoną, czy też powstaje w przebiegu ontogenezy (sama filo- geneza tego stanu rzeczy nie podlega kwestii) dzięki temu, że ośrodki nerwowe otrzymują ustawicznie jeden i ten sam rodzaj podniet, które się stają dla danego zmysłu właściwe. W r. 1860 Fechner wydał “Elemente der Psychophysik”, pracę, która rozbudziła nadzieje, że uda się psychologię uczynić nauką ścisłą. Za naukowo ścisłe uważano do XVII wieku to, co da się wyrazić wagą, miarą i liczbą (Pondere, men sura et nu- mero Deus omnia fecit). Te nadzieje psychologii eksperymentalnej nie spełniły się wprawdzie, niemniej w zakresie badań nad psychofizjologią zmysłów dokonano zaj- mujących odkryć. [podobne: , oczyszczanie organizmu, tusz do rzęs, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Nasze narzady zmyslowe sa dostosowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czułość ma zastosowanie w podstawowym prawie psychofizycznym (Webera-Fechnera), jako zdolność odczuwania najsłabszych różnic między pod- nietami. Minimalną różnicę między podnietami, która daje ledwie dostrzegalną róż- nicę wrazen, nazywamy progiem roznicy. Próg rozmcy ma stalą wielkość względną, która się wyraża, jak to widzieliśmy powyżej, ułamkiem wskazującym, jaką część pierwotnej siły podniety trzeba dodać dla uzyskania ledwie dostrzegalnego przy- rostu wrażenia. Czułość określa się więc wielkością odwrotnie proporcjonalną do progu różnicy. Tak wrażliwość, jak i czułość nie są wielkościami stałymi. Zmieniają się one w zależności od rozmaitych warunków. Najważniejsze dla zmian wrażliwości są następujące: 1. Adaptacja. Jest to zmiana wrażliwości pod wpływem podniet działających na narządy zmysłowe. Jeżeli mianowicie działają na nie w ciągu pewnego czasu dostatecznie silne podniety, to wrażliwość na te podniety stopniowo słabnie. Nato- miast wrażliwość wzrasta, jeżeli podniety są bardzo słabe lub W ogóle ich nie ma. Niektóre rodzaje wrażeń podlegają bardzo łatwo adaptacji, inne tylko nieznacznie. Wyraźną adaptację stwierdza się w dziedzinie czucia dotyku, temperatury, wzroku i węchu, a słabą we wrażeniach słuchowych i bólowych. Na przykład adaptację (przystosowanie) do temperatury możemy wykazać następującym doświadczeniem: w ciągu 1-2 min. trzymamy jedną rękę w temp. 40°, a drugą w zimnej, nie ponad 20°. Jeżeli potem obie ręce włożymy do wody o temperaturze średniej (30°), to woda będzie się wydawała równocześnie dla jednej ręki zimna, a dla drugiej gorąca. Szybką adaptacją odznacza się powonienie. Wchodząc do źle przewietrzonego pokoju odczuwamy przykry zapach, który po kilku minutach przestajemy czuć. Stwierdzono doświadczalnię, “że zupełna adaptacja do zapachu jodu następuje po 50-60 sek., do zapachu kamfory po 1,5 min. Zupełny powrót wrażliwości węchowej następuje po odpoczynku 1-3 min. Znane powszechnie są zjawiska adaptacji do światła i ciem- ności. W ciemności zwiększa się wrażliwość wzroku Vi nieprawdopodobnym stopniu. Dokładne pomiary wykazały, że po godzitrie przebywania w ciemności wrażliwość może wzrosnąć 200 000 razy. [więcej w: , tusz do rzęs, kosmetyki naturalne, opieka medyczna ]

Comments Off

« Previous Entries