Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

CHARAKTEROPATIA POURAZOWA Sprawe te poruszylismy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA POURAZOWA Sprawę tę poruszyliśmy już przy omawianiu zaburzeń psychicznych po ura- zach mózgu. Omówiliśmy tam zagadnienie mianownictwa, odkładając ze wzglę- dów dydaktycznych meritum zagadnienia do rozważenia w łączności z psycho- patiami. Otóż, niezależnie od ogólnego obniżenia sprawności psychicznej, przede wszystkim intelektualnej, stwierdzić można u wielu osobników trwałe zmiany struktury osobowości, dotyczące głównie charakteru, temperamentu i sposobu reagowania na bodźce. Jedni stają się UCZUCIOWO tępi, bez zainteresowań, skryci, mniej towarzyscy albo skłonni do unikania ludzi, inni raczej trwale przygnę- bieni i lękliwi, rzadziej beztrosko euforyczni. Częstym zjawiskiem są nieuza- sadnione zmiany nastroju, niekiedy nawet o cechach chwiejności afektywnej. Szczególnie przykrym objawem jest znacznie wzmożona drażliwość i poryw- czość, która doprowadza do zatargów z otoczeniem. W przystępie wściekłości zwęża się u tych osobników pole świadomości tak znacznie, że pozostaje potem niepamięć zupełna lub niemal zupełna. W cięższych przypadkach opanowanie afektów gniewu staje się niemożliwością (incontinentiq affectiva), tak że afekt ten jest niewątpliwie patologiczny. Popędliwoś ć tych chorych przejawia się roz- maicie. N a tym tle może występować opilstwo okresowe i poriomania. Zauwa- żono, że zaburzenia osobowości tego typu szczególnie często występują po . uszkodzeniach płatów czołowych, podczas gdy stany po uszkodzeniu płatów po- tylicznych znamionuje raczej błogostan lub nastrój tępy i apatyczny. Autorzy radzieccy zwrócili uwagę na chwiejność układu wegetatywno-naczyniorucho- wego, która jest wyrazem ogólniejszego zakłócenia równowagi układu korowo- trzewiowego (Bykow). Pawlowowski typ układu nerwowego silny słabnie w na- stępstwie doznanego urazu, stąd używana przez psychiatrów radzieckich nazwa. Stan ten objawia się szybkim męczeniem się i obniżeniem wy- dajności pracy. W pomyślnych warunkach społecznych chorzy ci mogą się utrzy- mać bez zatargów, jednakże w warunkach niepomyślnych kłótliwość i drażli- wość chorych oraz ich łatwe wyczerpywanie się sprowadzają trwały stan roz- drażnienia nerwowego. Zwłaszcza alkohol, przygodne infekcje, przeciążenie pracą, brak serdecznej wyrozumiałości otoczenia wywierają szkodliwy wpływ na chorego. Z biegiem czasu może on popaść w stan przygnębienia ze zwątpie- niem w swoją wartość albo nabrać idei prześladowczych, które uniemożliwiają mu harmonijne współżycie z niewyrozumiałym środowiskiem. Często osobnik taki szuka pociechy w kieliszku. Stwierdza się tu niemal z zasady nietolerancję napojów wyskokowych. Jak ważna jest rola czynników środowiskowych, świad- czy o tym. korzystny wpływ, jaki można zauważyć wkrótce po przeniesieniu chorego w przyjemniejsze warunki, po Odpoczynku lub wobec wyrozumialszej życzliwszej postawy otoczenia. [patrz też: , rehabilitacja, Studnie głębinowe, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

CHARAKTEROPATIA POURAZOWA Sprawe te poruszylismy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 28. Characteropathia posttraumatica (zespół czołowy). W. A., ur. 14. VII. 1912 r. Obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono. Rozwój psychiczny w latach dziecięcych prawidłowy, nauka w szkole podstawowej szła• mu dobrze, pracował najpierw jako robotnik rolny, po wojnie jako robotnik stoczni, cieszył się zawsze dobrą opinią jako uczciwy pracownik. Jest drugi raz żonaty. Zawsze był dobrym ;mężem i ojcem. Dnia 11. V. 1951 r. w wypadku tramwajowym uderzył się o kant chodnika w głowę. Nieprzytomnego przywieziono do I Kliniki Chirurgicz- nej, gdzie stwierdzono rozległą (ok. 10 cm długą) ranę okolicy czołowej, na dnie której wśród wgniecionych odłamków kości czołowej widoczne były strzępy tkanki mózgowej. W zabiegu operacyjnym usunięto odłamki kości i luźne części tkanki mózgowej, zszyto oponę twardą i pozostawiono ubytek kostny wielkości 9 X 10 cm. ł Po zabiegu chory gorączkowal w ciągu 14 dni. W p erwszych dniach stan jego budził obawy co do życia. Potem chory leżał bez kontaktu z otoczeniem, nie inte- resował się niczym, wykazywał rozległą niepamięć wsteczną. W kilka miesięcy póź- niej wypełniono ubytek kostny protezą plastyczną. Od czasu wypadku, a w jeszcze wyższym stopniu od czasu operacji plastycznej, zmienił się charakter chorego. Zobo- jętniał on w stosunku do rodziny, dzieci które dawniej kochał, przestały go obcho- dzić, przepija zarobione pieniądze, ostatnio sprzedał za bezcen nabyte. przez żonę na zimę ziemniaki, gdy żona robi mu wymówki, rozdrażnia się i awanturuje. Pra- uje jako odźwierny, stał się jednak w pracy nieobowiązkowy, samowolnie opusz- cza swe obowiązki, nie może usiedzieć na jednym miejscu, stale wałęsa się po ulicy. Do żony i dzieci odnosi się ordynarnie, zatracił wszelki wstyd i ambicję, zbiera na ulicy niedopałki papierosów, nie dba o czystość zewnętrzną, stał się kłamliwy i za- tracił uczucia społeczne. Mimo różnych trudności życiowych był stale w nastroju beztroskiej pogody, a nawet wesołości. Nachodził znajomych, nieproszony siadał do stołu i zjadał cudze jedzenie. Znajomi zaczęli go unikać: Dawniej pomagał żonie w pracach domowych, teraz stał się leniwy i wpadał w gniew, gdy żona go o coś poprosiła. Żona musiała za niego płacić długi. Pod względem płciowym znacznie zobojętniał. Przebywał na obserwacji w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku od dnia 28. XII. 1952 r. do 14. L 1953 r. Stwierdzono tu: wynik kosmetyczny operacji bardzo dobry, rentgenogram wykazuje rozległy ubytek kości czaszki. Na pneumoencefalogramie widać poszerzenie układu komorowego w całości, bardziej po stronie lewej, rogi przednie zepchnięte ku dołowi, powietrze w zbiornikach podstawy, ubytek w płatach czołowych, nieznaczne ilości powietrza podpajęczynówkowo. Pod względem neurologicznym nie ma odchyleń od stanu pra- widłowego. Stan psychiczny: sprawność intelektualna dość dobra, utrudnienie myś- lenia abstrakcyjnego i przyczynowo-logicznego, uwaga nuży się dość latwo, zdolność zapamiętywania nie wykazuje upośledzenia (zapamiętuje 5 – 6 cyfr dość trwale), zdolność przypominania dość dobra, rozległa luka z okresu wypadku z niepamięcią wsteczną sięgającą kilku dni. Nastrój euforyczny ze skłonnością do dowcipkowa- nia (moria), zaznaczona chwiejność uczuciowa (labi.litas). Nie martwi się zwolnie- niem go z pracy, opowiada ze śmiechem za co został zwolniony, mianowicie od- dalił się w czasie służby z kluczami, aby sobie kupić papierosów, przez ten czas samochody ciężarowe musiały kilka godzin czekać na otwarcie bramy. Przemawianie do po- czucia obowiązku trafia w próżnię. Uczuciowość wyższa zdaje się być zupełnie wy- gasła. Stwierdza się spłycenie osobowości, zanik samorzutnej aktywności i zdolności planowego działania. Po opuszczeniu kliniki zrobił awanturę pijacką, w czasie której pobił kelnera i czynił grubiańskie wypowiedzi treści przeciwpaństwowej. Na rozprawę karną dnia 13. V. 1953 r. nie stawił się, tak że zarządzono jego przymu- sowe doprowadzenie. [hasła pokrewne: , ubranka dla niemowląt, olejki do włosów, rwa kulszowa ]

Comments Off