Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Czas trwania jest trzecim atrybutem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czas trwania jest trzecim atrybutem wrażenia. Trwanie jego jest nie- kiedy wyraźnie czasowo odgraniczone, czasem nie jest to możliwe. Dla wrażeń wzro- kowych da się dość dokładnie określić początek i koniec doznawanego wrażenia. To samo dotyczy słuchu i dotyku. Natomiast jeśli chodzi o węch i smak to zwłaszcza ich czasowy koniec jest trudno uchwytny. 4. Cechy przestrzenne wrażenia bywają mniej lub więcej wyraźne. Nie wszystkie wrażenia posiadają cechy tzw. rozciągłości. Czucia dotykowe, wzrokowe- i głębokie posiadają tę cechę, dającą możność określenia rozciągłości przestrzennej przedmiotu. Atoli czucia słuchu i węchu, a także smaku nie posiadają tego atrybutu. Jeżeli przy posmarowaniu języka na pewnej przestrzeni postrzegamy rozciągłość: posmarowanej powierzchni, to raczej chodzi tu o dotyk, a nie o smak. Mimo to i wra- żenia słuchowe, i węchowe, i smakowe posiadają pewne cechy, przestrzenne, miano- wicie dźwięk dolatuje z określonej strony, ciepło i zimno bywają punktowe lub, rozległe, a woń i smak miewa swoje umiejscowienie w przestrzeni. Niektórzy dopatrują się we wrażeniach zmysłowych jeszcze innych cech, np. za- barwienia wzruszeniowego. Jest to, zdaje się, niesłuszne, gdyż chodzi tu raczej o to- warzyszące czuciom uczucia. Pomijam tu zagadnienie genetyczno-ewolucyjne, które z dużym prawdopodobieństwem pozwala czucia i uczucia wyprowadzić ze wspólnego korzenia rozwojowego. Także za cechę wrażenia nie można uważać chcenia, chociaż. uczuciom towarzyszą pewne objawy woli w postaci dążenia do przedmiotu lub uni-• kania go. Podniety fizjologiczne wywołujące wrażenia mogą być natury mechanicznej Iub chemicznej. Smak, węch i wzrok zwykło się nazywać zmysłami chemicznymi, a dotyk i słuch mechanicznymi. Dotyczy to oczywiście tylko natury bodźców, a nie pobudzeń. Te ostatnie są bowiem dla wszystkich zmysłów w ostateczności natury chemicznej . [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, stomatologia Kraków, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Czas trwania jest trzecim atrybutem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W związku z powyższym uświadomić sobie trzeba dwa ważne pojęcia, mianowicie wrażliwość i czulość. Wrażliwość jest to zdolność odczuwania słabych podniet, przez czułość zaś rozumiemy zdolność odczuwania słabych różnic między podnie- tami. Nie każda bowiem podnieta wyv.roluje wrażenie. Aby powstało wrażenie, musi sila podniety osiągnąć pewien określony stopień. Minimalne nasilenie podniety, da- jące ledwie dostrzegalne wrażenie, nazywamy absolutnym progiem wrażenia. Pod- niety o nasileniu poniżej progu nie wywołują wrażeń. Im niższy jest próg wrażenia, tym większa jest wrażliwość na dane podniety. Wrażliwość określa się więc wiel- kością odwrotnie proporcjonalną do absolutnego progu wrażenia. Wrażliwość naszych narządów zmysłowych jest nieprawdopodobnie wielka. Dowiedziono eksperymental- nie (Wawilow), że w najbardziej sprzyjających warunkach oko zdolne jest odczuć energię świetlną równą zaledwie kilku kwantom. W atmosferze zupełnie przej- rzystej moglibyśmy zobaczyć z odległości 1 km źródło światla równe tysięcznym częściom świecy. Takiej wrażliwości na światlo nie posiada dotąd żaden przyrząd fizyczny. Niesłychana jest również wrażliwość naszego powonienia, zdolnego wykrywać- w powietrzu takie ilości substancji, jakich nie da się wykryć za pomocą najsubtel- niejszych metod analizy chemicznej. Wystarczy np. obecność jednej stumilionowej części mg sztucznego piżma w litrze powietrza, żebyśmy mogli odczuć zapach (Tiep- łow). U ludzi głuchych i ślepogłuchych wrażliwość pozostałych zmysłów dochodzi z zasady do ogromnej precyzji. Zresztą tak jak mózg elektronowy – urzeczywistnie- nie marzeń cybernetyków – przewyższa w stopniu niedoścignionym pod względem sprawności mózg swojego twórcy – człowieka, tak samo i w dziedzinie wrażeń zmysłowych technika bije przyrodę. Tak np. aparat Etona, popularnie zwany nosem elektrycznym, wykrywa w powietrzu kamforę i spirytus, rozprószone tam w stosunku 1 : 10 milionów. [podobne: , wkładki sfp, zagęszczanie rzęs, medycyna estetyczna ]

Comments Off