Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Istnieja stany kliniczne niekiedy do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Istnieją stany kliniczne niekiedy do złudzenia podobne do psychopatii, będące jednak wynikiem przebytych organicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. Nada- jemy tym stanom nazwę charakteropatii. Rozpoznanie opiera się na do- wodzie, że osobnik przebył istotnie sprawę chorobową mózgu, że przed tą cho- robą nie zdradzał zaburzeń charakterologicznych i że stwierdzalne w chwili obecnej cechy osobowości pozostają w związku przyczynowym z przebytym cierpieniem. Nie zawsze udaje się dowód ten przeprowadzić, Często jest on tylko prawdopodobny lub przypuszczalny. Zależy to od naszej umiejętności diagno- stycznej, od poziomu naszych dzisiejszych sposobów rozpoznawczych. Ogromne znaczenie praktyczne omawianego rozróżnienia leży głównie w dzie- dzinie orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego. O ile w stosunku do psychopatów nie ma wątpliwości, że są oni zasadniczo poczytalni, o tyle w stosunku do cha- rakteropatów muszą powstać poważne zastrzeżenia, gdyż ma się tu do czynienia ze stanem chorobowym, a w każdym razie ze stanem ubytkowym po przebytej chorobie. Nawet jeśli nie wpływa on upośledzająco na zdolność rozumienia zna- czenia czynu, to zazwyczaj ma on ujemny wpływ na zdolność kierowania po- stępowaniem. Znaczenia teoretycznego omawianemu rozróżnieniu również .nie można odmówić. Badania charakteropatii rzucają już dzisiaj światło na powsta- wanie odchyleń struktury osobowości od stanu prawidłowego. Gdy udoskona- limy metody rozpoznawcze, może w wielu przypadkach uważanych dzisiaj tylko za psychopatię, uda się wykryć czynnik etiologiczny, który we wczesnym okre- sie rozwoju osobniczego stał się sprawcą zaburzeń- charakterologicznych. Interes życia i interes nauki domagają się prowadzenia dokładniejszych badań, które by zmierzały do wyświetlenia genezy nieprawidłowości rozwojowych charakteru. Przy omawianiu poszczególnych postaci charakteropatii zwrócimy uwagę na pewne możliwości pod tym względem. WRODZONE, ORGANICZNE WADY CHARAKTERU Wady te naśladujące ciężką psychopatię pozostaną aż do dnia sekcji nieroz- wiązalną zagadką, jeżeli się nie dąży do wyjaśnienia- sprawy drogą biopsji za pomocą pneumoencefalografii. Jest to metoda w psychiatrii dziecięcej podsta- wowa. W ogóle wszystkie przypadki podejrzane o charakter organiczny po- winny być badane pneumoencefalograficznie, zwłaszcza u dzieci. Jako przykład jeden z wielu przytoczę dwa przypadki ciężkich zaburzeń charakterologicznych od naj wcześniejszych lat dziecięcych, obserwowane na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej AM w Gdańsku. Dzięki pneumoencefalografii wyjaśniła się przyczyna tych zaburzeń. Chodziło o wrodzony brak spoidła wielkiego – agenesia corporzs całosi (ryc. 76, 77). [podobne: , Zdrowa żywność, catering dietetyczny, masło shea ]

Comments Off