SPOSTRZEZENIA Wrazenia zmyslowe czy wyobrazenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SPOSTRZEŻENIA Wrażenia zmysłowe czy wyobrażenia, chociaż w opisie wydają się czymś statycz- nym, jakby nieruchomymi obrazami, są w istocie zawsze integralnymi składnikami pewnych procesów dynamicznych rozgrywających się w czasie. Izolowane wyobra- żenia spostrzegawcze, proste czy zło- żone, nigdy w rzeczywistości nie wy- stępują. Towarzyszy im z zasady sąd, mylny lub trafny, czyli przekonanie o istnieniu lub nieistnieniu przedmiotu w otaczającym nas rzeczywistym świe- cie. Dlatego Witwicki nazywa przeko- nanie to sądem realizującym. Obok niego pojawia się w naszym umyśle jeszcze inny sąd, towarzyszący wyobra- żeniom spostrzegawczym; mianowicie. przekonanie, że dany przedmiot należy do pewnej klasy przedmiotów. Po pew- nych cechach tego przedmiotu pozna- jemy, że należy on do zakresu obszer- niejszego, do grupy innych przedmio- tów. Całość złożoną z: a) wyobrażenia spostrzegawczego, b) sądu realizującego i c) sądu klasyfikującego nazywamy spostrzeżeniem. Zagadnieniami prawdziwego bytu poznawanych przedmiotów i ich cech oraz sposobami przeistaczania się tych przedmiotów w podmiotowe odzwier- ciedlenia zajmuje się teoria poznania, czyli epistemologia. Przebieg psychologiczny procesu poznawczego przedstawia się następu- jąco. Na nasze narządy zmysłowe dzia- ła mnóstwo podniet, których znaczna część leży powyżej progu wrażliwości. Do świadomości naszej docierają wra- żenia, które stanowią odbicie cech poznawanych przedmiotów. Do tego, aby nie tylko cechy dotarły do świadomości, ale by powstał w na- szym umyśle przedmiot te cechy posia- dający, trzeba aby wrażenia przeisto- czyły się w spostrzeżenia. W prawidło- wych warunkach widzimy nie barwy, światło i cienie, lecz określone przed- mioty, rzeczy, zjawiska. Słyszymy nie dźwięki rozmaitej jakości i nasilenia, lecz głos ludzki, szum wiatru, grzmot, tętent, stukot maszyny do pisania. Spo- strzeżenie nie jest sumą wrażeń. Z ma- sy doznawanych wrażeń wyosobniamy pewne układy spoiste, które opatrujemy sądami realizującymi i klasyfikującymi, dzięki czemu następuje zrozumienie, ujęcie sensowne, a co za tym idzie roz- poznanie przedmiotu lub zjawiska. Roz- poznanie polega na dołączeniu się “przekonania umiejscawiającego w poprzednim czasie”, a więc zrobieniu użytku poprzednich doświadczeń, co jest równoznaczne z klasyfikowaniem przedmiotu do klasy przedmiotów już znanych. [przypisy: , olejek kokosowy, rehabiliacja, olejki do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)