Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Mutacje Somatic HIF2A w funkcjonowaniu w zespole łożyska z czerwienicą

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Czynniki indukujące hipoksję to czynniki transkrypcyjne kontrolujące energię, metabolizm żelaza, erytropoezę i rozwój. Kiedy te białka ulegają rozregulowaniu, przyczyniają się do powstania nowotworu i progresji nowotworu. Jednak mutacje w genach kodujących podjednostki . czynników indukowalnych hipoksją (HIF-.) nie zostały wcześniej zidentyfikowane w żadnym raku. Poniżej przedstawiamy dwie nowe mutacje somatycznych wzmocnień funkcji w genie kodującym czynnik indukujący niedotlenienie 2. (HIF2A) u dwóch pacjentów, z których jeden prezentuje paragangliom, a drugi z paragangymomą i somatostatinoma, z których oba miały czerwienicę. Dwie mutacje były związane ze zwiększoną aktywnością HIF-2. i zwiększonym okresem półtrwania białka.
Wprowadzenie
Czynniki indukujące hipoksję, pierwotnie opisane przez Wanga i wsp., są czynnikami transkrypcyjnymi, które reagują na zmiany stężenia tlenu w tkankach. Te wysoce konserwatywne białka składają się z podjednostek . i .. Podjednostka HIF-. ulega konstytutywnej ekspresji, podczas gdy podjednostki . są indukowalne przez niedotlenienie i są związane z agresywnymi, opornymi na leczenie guzami.2,3 W warunkach normoksyczności, HIF-1., HIF-2. i HIF-3. są hydroksylowane na specyficzne reszty prolilowe, pozwalające na rozpoznanie przez białko supresorowe guza von Hippel-Lindau (VHL), ubikwitynację i szybką degradację przez proteasom.4 W warunkach niedotlenienia hydroksylacja prolilowa białek HIF-. jest zmniejszona, co powoduje ich stabilizację i z kolei transkrypcja genów zaangażowanych w odpowiedź hipoksji, w tym angiogenezę, glikolizę, apoptozę, proliferację i wzrost.
Paragangliomy i guzy chromochłonne to nowotwory wywołujące katecholaminę pochodzące z komórek chromatynowych pozagałkowatych paragangli i rdzenia nadnerczy7. Pionierskie prace Neumanna i wsp. 8 wykazały, że około jedna czwarta tych nowotworów była dziedziczna, co do której później oszacowano, że jest bliżej jednej trzeciej, na podstawie identyfikacji mutacji w kilku dodatkowych genach, w tym SDHA, SDHAF2, TMEM127 i MAX.9. Identyfikacja tych genetycznych czynników doprowadziła do wykazania stabilizacji i rozregulowania HIF-. w przyzwojakach i guzach chromochłonnych niosące mutacje w VHL i dehydrogenazę bursztynianową (SDH) .10,11
Somatostatinoma są to guzy neuroendokrynne produkujące somatostatynę, o których wiadomo, że pochodzą z komórek nerwowych. Są sporadycznie zdiagnozowane u pacjentów z zespołem VHL, mnogim rakiem endokrynnym typu lub 2 lub neurofibromatozą typu 1.12
Czerwienica, stan chorobowy, w którym zwiększa się objętość krwi zajmowana przez krwinki czerwone i masa czerwonych krwinek, może być nabyta lub wrodzona; obie formy mogą być pierwotne (ze zwiększoną proliferacją erytroidalną spowodowaną nieprawidłowościami w przodkach erytrocytów), wtórne (pośredniczone przez krążącą erytropoetynę) lub związane z nieprawidłowościami w ścieżkach wykrywania niedotlenienia (ze zwiększoną produkcją erytropoetyny i zwiększoną wrażliwością progenitorów na erytropoetynę) .13 Mutacje w genie VHL, EGLN1 lub HIF2A prowadzą do zwiększenia erytropoetyny i wrodzonej czerwienicy.
Chociaż mutacje w VHL, EGLN1 i SDH były związane z powstawaniem nowotworów w guzach neuronowych co najmniej częściowo z powodu rozregulowania HIF-., do tej pory nie zidentyfikowano mutacji HIF w tych nowotworach
[przypisy: panaceum radomsko, scallini, składniki aktywne w kosmetykach ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje Somatic HIF2A w funkcjonowaniu w zespole łożyska z czerwienicą”

  1. Pluto Says:

    Byłam już u dwóch dermatologów

  2. Patrycja Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: drzwi mroźnicze[...]

  3. Pepper Legs Says:

    O zastrzykach nawet nie myślę

Powiązane tematy z artykułem: panaceum radomsko scallini składniki aktywne w kosmetykach