Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘Psycholog Wrocław’

Neurostymulacja choroby Parkinsona z wczesnymi komplikacjami motorycznymi

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Stymulacja podpostaciowa zmniejsza niepełnosprawność ruchową i poprawia jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, u których występują ciężkie powikłania motoryczne wywołane lewodopą. Postawiliśmy hipotezę, że neurostymulacja byłaby korzystna na wcześniejszym etapie choroby Parkinsona. Metody
W tym dwuletnim badaniu losowo przydzielono 251 pacjentów z chorobą Parkinsona i wczesnymi powikłaniami ruchowymi (średni wiek, 52 lata, średni czas trwania choroby, 7,5 roku), którzy poddawali się neurostymulacji plus leczenie farmakologiczne lub tylko terapia medyczna. Pierwszorzędowym punktem końcowym była jakość życia oceniana za pomocą kwestionariusza kwestionariusza choroby Parkinsona (PDQ-39) (z ocenami od 0 do 100 i wyższymi wynikami wskazującymi gorszą funkcję). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Psycholog Wrocław’

Neurostymulacja choroby Parkinsona z wczesnymi komplikacjami motorycznymi

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Zarówno mutanty A530T, jak i A530V miały skuteczność wiązania DNA podobną do tej w przypadku HIF-2. typu dzikiego na promotorze zawierającym HRE (Figura 2F). Ponadto, ilościowa analiza PCR ekspresji genów związanych z hipoksją wykazała, że mutanty A530T i A530V indukowały ekspresję mRNA EPO, EDN1, GLUT1 i VEGFA, do poziomu podobnego do tego z HIF-2. typu dzikiego (Figura 2G). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Psycholog Wrocław’

Neurostymulacja choroby Parkinsona z wczesnymi komplikacjami motorycznymi

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Mutacje A530T i A530V w HIF2A wprowadzono do tego plazmidu za pomocą zestawu do mutagenez ukierunkowanych na błyskawicę (Agilent). Sekwencje DNA plazmidów weryfikowano przez sekwencjonowanie całego regionu kodującego HIF2A. Sekwencję kodującą ludzkiego genu VHL wstawiono do wektora wejściowego pCMV6 (OriGene). Uzyskaliśmy również plazmid HA-EGLN1 zawierający ludzki gen kodujący białko 2 zawierające domenę prolilową hydroksylazy (PHD2) .17 Test hydroksylacji
Oznaczenie hydroksylacji HIF-2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Psycholog Wrocław’

Neurostymulacja choroby Parkinsona z wczesnymi komplikacjami motorycznymi

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Uzasadnieniem dla próby 2 było zbadanie potencjału zmniejszania stężenia glukokortykoidów i zapobieganie zaostrzeniu choroby w okresie do 2 lat leczenia. W próbie pojedyncze wstrzyknięcie kanakinumabu spowodowało brak aktywności choroby w ciągu zaledwie 15 dni u 33% pacjentów, potwierdzając wstępne wyniki badania ustalania dawki fazy 2. 18 Wyniki testu zostały potwierdzone przez wyniki badanie 2, które wykazało, że 31 (62%) z 50 pacjentów w sposób ciągły leczonych kanakinumabem miało nieaktywny status choroby, a 41 (82%) miało co najmniej dostosowaną odpowiedź JIA ACR 70 po 2 latach leczenia. Wyniki te potwierdzają, w kontrolowanych warunkach, wcześniejsze obserwacje z anakinrą, 11-13,18,35, które sugerują, że około 40% pacjentów z układową MIZS ma dramatyczną i stałą odpowiedź na leczenie antyleukiną-1. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries